Bibliografía

Fernando Arribas Arias
Clodio González Pérez
Lois Ladra
BIBLIOGRAFÍA SOBRE CRUCEIROS, CRUCES E PETOS
(2016)
Esta é primeira entrega que se publica da bibliografía que leva elaborando dende hai algúns anos a Asociación de Amigos dos Cruceiros, Cruces e Petos de Ánimas, que se irá completando nos vindeiros anos con obras e artigos non citados e cos novos que se vaian publicando. O obxectivo é chegar a contar cunha bibliografía exhaustiva sobre o tema, que abrangue dende libros ata artigos xornalísticos, sen esquecer tampouco os recursos electrónicos cada vez máis importante. Queremos que sexa un traballo aberto a cantos estean interesados por esta importante xeira da nosa cultura, sendo polo mesmo ben acollidas todas as suxestións e, sobre todo, as achegas que se fagan de obras e artigos dos que nós non teñamos coñecemento.

Ver Bibliografía